הקמת חברה בארה”ב LLC

אחת הדרכים הנפוצות ביותר להתחלת פעילות עסקית עבור המשקיע הישראלי היא הקמת חברה בארה”ב. הפתרון הקל והזול ביותר הוא הקמת LLC. טעות נפוצה היא ערבוב המושגים LLC-Limited Liability Company יחד עם התרגום החופשי- חברה בע”מ.

צריך להבין שאלו שני מושגים שונים.

מהו LLC?

LLC הוא מבנה עסקי שהוקם על פי חוקי המדינה. הוא משלב את היתרונות של הפרדת ישויות שקיימת בתאגידים. המבנה משלב גם את שיעורי מיסוי היחיד והגמישות לעשיית עסקים שקיימות בשותפויות ובעסקים קטנים בארה”ב.

LLC יכולה להיות מורכבת על ידי יחידים, חברות וישויות זרות. כמו כן, אין הגבלה על כמות הבעלים, אשר נקראים “חברים” (Members).

הLLC מעניקה הגנה משפטית בארה”ב לחבריה. כשיש חבות כספית לLLC כלפי צד מסוים, יש הגנה על הרכוש הפרטי של הבעלים של הLLC.

למעשה, LLC היא ישות שקופה לצורכי מס. כלומר, מבחינת מס ההכנסה בארצות הברית, אין הפרדה בין הבעלים לבין LLC.

הקמת חברת LLC בארה”ב נעשית בהתאם לרגולציה ולחוקי המדינות השונות בארה”ב (States). על מנת להקים את הישות, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להגיש מסמך התאגדות (Article of Organization)

  2. לחתום על הסכם פעילות (Operating Agreement)

  3. לשלם אגרה שנתית מדי שנה על מנת לשמור על הזכויות של ה LLC.

מסמך ההתאגדות יכלול את מלוא הפרטים כגון: שם העסק, כתובת, נציגים וחברים בישות.

  • ככל שהמבנה העסקי סבוך יותר, יידרשו מסמכים רבים יותר והקמת החברה בארה”ב תעשה למורכבת יותר.

לאחר הקמת LLC, קיימות ברירות מחדל לסיווג הישות, אשר תלויות במספר החברים:

  1. LLC בבעלות יחיד – ייחשב אוטומטית לישות שקופה לצורכי מס (Disregarded Entity) ויגיש דו”ח מס אישי בכל שנה 1040NR.

  2. LLC בבעלות רבים – ייחשב אוטומטית לשותפות אמריקאית וייאלצו להגיש דו”ח שותפות בכל שנה 1065, בנוסף לדוחות מס אישיים 1040NR.

במקרה של התאגדות כשותפות, ישנה חובה על פי חוק לנכות מס במקור לשותפים הזרים, אלו שאינם אזרחים אמריקאים או תושבים אמריקאים, בשיעור מס שולי הגבוה ביותר 39.6%. בשיטה זו, מס ההכנסה בארה”ב (IRS) זוכה לאכוף את חובת הגשת דוחות המס ע”י המשקיעים הזרים, שכן הם זכאים להחזרי מס וירצו מיוזמתם להגיש את הדיווחים לארה”ב.

הקמת חברה בארה”ב – פתיחת LLC היא חלק משירותי המשרד TAX4US המלווים אותנו וישמחו לסייע לכם בנושא זה ובהיבטים נוספים בעולם המיסוי בארה”ב.

יצירת קשר
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
מידע שימושי
אזורי השקעה
Atlantic Real Estate

 © 2018 כל הזכויות שמורות לחברת אטלנטיק. עיצוב ובניית אתר WixMeUp.co.il | הצהרת נגישות

הפרסום לעיל אינו מהווה הצעה להשקעה, ואינו בגדר "הצעה לציבור" כהגדרת מונח זה בחוק חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, השקעה באמצעות חברת Atlantic Real Estate אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות.. כל השקעה מיועדת למספר מצומצם של משקיעים ותעשה למספר משקיעים כמותר על פי דין .ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עמם משקיעים שיבחרו לפנות לחברה על מנת להשקיע יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") .  Atlantic Real Estate או כל יישות אחרת מקבוצת Atlantic ו/או הפועלים מטעמן, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות, סיכונים ואי ודעות  הכרוכים בהשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות של ביצוע ההשקעה. החברה אינה ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות. אין באמור משום הבטחת תשואה כלשהי או התחייבות להשגת תוצאות כלשהן. נתוני התשואה המוצגים הן הערכות בלבד או דוגמה לתשואה שנבעה למשקיעים מסוימים בהשקעה מסוימת בה השתתפו.