top of page

הקמת חברה בארה”ב LLC

אחת הדרכים הנפוצות ביותר להתחלת פעילות עסקית עבור המשקיע הישראלי היא הקמת חברה בארה”ב. הפתרון הקל והזול ביותר הוא הקמת LLC. טעות נפוצה היא ערבוב המושגים LLC-Limited Liability Company יחד עם התרגום החופשי- חברה בע”מ.

צריך להבין שאלו שני מושגים שונים.

מהו LLC?

LLC הוא מבנה עסקי שהוקם על פי חוקי המדינה. הוא משלב את היתרונות של הפרדת ישויות שקיימת בתאגידים. המבנה משלב גם את שיעורי מיסוי היחיד והגמישות לעשיית עסקים שקיימות בשותפויות ובעסקים קטנים בארה”ב.

LLC יכולה להיות מורכבת על ידי יחידים, חברות וישויות זרות. כמו כן, אין הגבלה על כמות הבעלים, אשר נקראים “חברים” (Members).

הLLC מעניקה הגנה משפטית בארה”ב לחבריה. כשיש חבות כספית לLLC כלפי צד מסוים, יש הגנה על הרכוש הפרטי של הבעלים של הLLC.

למעשה, LLC היא ישות שקופה לצורכי מס. כלומר, מבחינת מס ההכנסה בארצות הברית, אין הפרדה בין הבעלים לבין LLC.

הקמת חברת LLC בארה”ב נעשית בהתאם לרגולציה ולחוקי המדינות השונות בארה”ב (States). על מנת להקים את הישות, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להגיש מסמך התאגדות (Article of Organization)

  2. לחתום על הסכם פעילות (Operating Agreement)

  3. לשלם אגרה שנתית מדי שנה על מנת לשמור על הזכויות של ה LLC.

מסמך ההתאגדות יכלול את מלוא הפרטים כגון: שם העסק, כתובת, נציגים וחברים בישות.

  • ככל שהמבנה העסקי סבוך יותר, יידרשו מסמכים רבים יותר והקמת החברה בארה”ב תעשה למורכבת יותר.

לאחר הקמת LLC, קיימות ברירות מחדל לסיווג הישות, אשר תלויות במספר החברים:

  1. LLC בבעלות יחיד – ייחשב אוטומטית לישות שקופה לצורכי מס (Disregarded Entity) ויגיש דו”ח מס אישי בכל שנה 1040NR.

  2. LLC בבעלות רבים – ייחשב אוטומטית לשותפות אמריקאית וייאלצו להגיש דו”ח שותפות בכל שנה 1065, בנוסף לדוחות מס אישיים 1040NR.

במקרה של התאגדות כשותפות, ישנה חובה על פי חוק לנכות מס במקור לשותפים הזרים, אלו שאינם אזרחים אמריקאים או תושבים אמריקאים, בשיעור מס שולי הגבוה ביותר 39.6%. בשיטה זו, מס ההכנסה בארה”ב (IRS) זוכה לאכוף את חובת הגשת דוחות המס ע”י המשקיעים הזרים, שכן הם זכאים להחזרי מס וירצו מיוזמתם להגיש את הדיווחים לארה”ב.

הקמת חברה בארה”ב – פתיחת LLC היא חלק משירותי המשרד TAX4US המלווים אותנו וישמחו לסייע לכם בנושא זה ובהיבטים נוספים בעולם המיסוי בארה”ב.

bottom of page